NGVS

Välkommen till Nederhögen Göranberget Vägsamfällighet

På dessa sidor återfinner ni dokumentation kring Nederhögen Göranberget Vägsamfällighet och dess funktion och syfte.

Vägsamfälligheten har vid årsmötet per den 1 September 2018 beslutat att förnya all information kring vägsamfällighetens historia samt nuvarande arbete med underhålla av Göranbergsvägen, Berg kommun.

Vidare har beslutats att förenkla och modernisera styrelsens arbete genom att skicka ut information kring arbetet samt att upprätta en nu aktuell och gällande debiteringslängd. Detta arbete inleds med hjälp av Lantmäteriverket analysera samt skapa en medlemsförteckning av aktuella medlemmar i vägsamfälligheten och kontakta dem kring vägsamfällighetens arbete och debiteringslängd för året samt kommande år.

Sammanräden sker idag kontinuerligt genom sammanträden såväl mötes som möten via ny teknologi där sammanträden hålls PerCapsulum.

Målet är att under verksamhetsåret 2018 kontakta samtliga medlemmar via brev och berätta om verksamheten samt årsavgifter som betalas in via

Inbetalning inom Sverige

Mottagare: Nederhögen Göranberget Vägsamfällighet

PG: 91 71 68-7, NORDEA

Payment from abroad / inbetalning utom Sverige

For those members who own property within the road cohabitation and are resident outside of Sweden, the following information must be entered on the payment:

Nederhögen Göranberget Vägsamfällighet

IBAN:SE68 9500 0099 6018 0917 1687
BIC-kod (SWIFT-adress):NDEASESS

Bank address: NORDEA Bank Sweden SE-105 71, Stockholm
Note: All bankservice fees abroad, connected to this payment is paid by the member.

_____________________________________________________________________

Nederhögen Göranberget Vägsamfällighet

  • historiska benämningar: enskilda vägen 32709, Berg Nederhögen GA1)
  • organisationsnummer:  717918-9902

Adress/Faktura:

c/o Bengt Klotz (Styrelseordförande),
Göranberget 527
845 95 Rätan

Telefon:              +46 (0) 70-310 52 54
Kontaktmail:     be.klotz@tele2.se

Kort om vår vägsamfällighet

Nederhögens Göranbergets Vägsamfällighet bildades genom förrättning av tillsammans med Lantmäteriverket och med dess stadgar den 27 april 1951 (klicka på länk under text). Stadgarna är verkligt noggrant utformade såsom de var på denna tiden.

Den nuvarande styrelsen består av:

  • Bengt Klotz, Styrelseordförande (Ledamot)
  • Lars-Gunnar S Eclundh, Kassör (Ledamot)
  • Anneli Eclundh, Sekreterare (Suppleant)
  • Ann-Charlotte Nilsson Revisor
  • Roely Helmerhorst, Revisor

Vägsamfällighetens uppgift (§1)

Nederhögen Göranberget Vägsamfällighet har till uppgift att handha den gemensamma väghållningen och därmed förenade angelägenheter beträffande enskilda vägen Nederhögen Göranberget.

Medlemskap

Medlem är fastighetsägare/dödsbo, som har en direkt eller indirekt ansluten väg/tillfart, från fastighetstaxerad egendom som ansluter till enskilda vägen 32709, Berg Nederhögen GA1.  Därmed förstås att medlemskap samt betalning av vägsamfällighets avgift är solidarisk och lagstadgad. Lagar bestämmer att om medlem i vägsamfällighet underlåter att betala samfällighetsavgift så kan vägsamfälligheten begära indrivning av utebliven vägsamfällighetsavgift, genom kronofogdemyndighet.